V rámci projektu Biojazda sme počas rokov 2021 a 2022 porovnávali vybrané parametre prevádzky dvoch kamiónov – jedného jazdiaceho na palivo B100 (100% biodiesel) a jedného na štandardné palivo B7 (diesel so 6,9% biozložkou). 

Porovnávali sme vybrané parametre, ktoré majú priamy vplyv na ekonomickosť jazdy. Test sme realizovali v spolupráci s partnerskou spoločnosťou Yellow Express (YE). Počas oboch rokov prevádzka oboch kamiónov neprebiehala v rovnakom čase a po rovnakej trase s rovnakým nákladom, pretože vozidlá boli prevádzkované podľa reálneho plánu rozvozu spoločnosti YE. Z mesačných správ sa porovnávali vybrané parametre a to konkrétne – ekonomická jazda, priemerná spotreba, prejdené km, náklad, spotreba s tempomatom, stúpanie, jazda nad 85 km/h, beh motoru, priemerná rýchlosť a spotreba nad 1440 ot./min. Každý uvedený parameter má vplyv na celkovú jazdu kamiónov. Počas doplnenia/sledovania dát počas roku 2022 sa potvrdilo, že najväčší vplyv na spotrebu a prevádzku kamiónov mali parametre ekonomickej jazdy, náklad/hmotnosť kamiónu a jazda nad 85 km/h.

Ekonomika jazdy zahŕňa jazdný štýl vodiča kamiónu a parametre, ktoré vyhodnocuje integrovaný systém od spoločnosti SCANIA. Čím je ekonomika jazdy bližšie k 100 %, tým je jazda kamiónov lepšia a spotreba paliva nižšia. Optimálna prevádzka kamiónu je vtedy, keď je ekonomika jazdy vyhodnotená nad úroveň 90 %. Počas dvojročnej sledovanej prevádzky mali oba kamióny odlišnú ekonomiku jazdy. Kamión na B100 (KB100) mal priemernú mesačnú ekonomiku jazdy 92 % a kamión na B7 (KB7) 95 %, čo znamená, že vodič na KB7 mal lepší a šetrnejší jazdný štýl ako vodič na KB100 v priemere o 3 %. Tento rozdiel  mal najväčší vplyv na spotrebu paliva a rozdiel v spotrebe paliva medzi palivom B100 a B7.

B100

Okrem ekonomiky jazdy bol dôležitým parametrom náklad t.j hmotnosť nákladu, ktorý viezli kamióny ako aj jazda nad 85 km/h. Z hľadiska nákladu platí, že čím je ťažší náklad tým je vyššia spotreba paliva. Hmotnosť tovaru, ktorý KB100 priemerne mesačne viezol bol 36,7 t a priemerná hmotnosť tovaru u KB7 bola 34,2 t), čo znamená, že KB100 bol zaťažovaný v priemere o 2,5 t viac ako KB7, tým pádom spotreba KB100 bola vyššia ako u KB7.

To isté platí aj pri jazde nad 85 km/h. Čím je dlhšia jazda pri rýchlosti nad 85 km/h, tým majú kamióny vyššiu spotrebu paliva. KB100 odjazdil v priemere každý mesiac za 2 roky približne 94,5 km (1,3 % z celej jazdy) pri rýchlosti nad 85 km/h a KB7 zas odjazdil len približne 48,1 km (0,8 % z celej jazdy) pri rýchlosti nad 85 km/h. Rozdiel v dĺžke jazdy pri rýchlosti nad 85 km/h medzi KB100 a KB7 je 46,4 km, čo tiež malo vplyv na spotrebu pri porovnaní a vyhodnocovaní použitia oboch palív. Ostatné sledované údaje počas celej doby testu boli podobné a s malým zanedbateľným vplyvom na zmenu výsledného hodnotenia.

Predpoklad spotreby kamiónu pri používaní paliva B100 voči palivu B7 bol v neprospech paliva B100, čiže že bude väčšia spotreba v prevádzke na základe energetickej výhrevnosti, t.j. palivo B100 má túto hodnotu 33 MJ/l a palivo B7 zas 36 MJ/l, čo je cca 8% rozdiel vo výhrevnosti palív. Práve vďaka pokračovaní testu v roku 2022 analýza/spracovanie dát ukázala, že spotreba kamiónu bola v priemere pre KB100 28,7 l/100km a pre KB7 27,7 l/100km, čiže o 3,6 % (1l/100km) vyššia spotreba pri používaní B100 ako pri palive B7, ale oproti dátam z roku 2021 dáta za rok 2022 pomohli k znížení spotreby o 2,9 %.To znamená, že predpoklad sa potvrdil, ale je nutné zohľadniť, že ekonomika jazdy KB100 bola nižšia v priemere o 3,2 %, KB100 previezol v priemere o 2,5 t viac a najazdil o 0,5 % z celej jazdy (46,4 km ) viac rýchlosťou nad 85 km/h, čiže sa dá predpokladať, že pri rovnakých jazdách by bol rozdiel v spotrebe rovnaký respektíve o niečo nižší.

Z dôvodu zreálnenia výkonu práce (transport materiálu) treba  uviesť výsledky spotreby paliva, energie a vypustených emisií CO2 pri vztiahnutí na tonokilometre (na počet prejazdených km a prenesených ton tovaru) za celé obdobie testovania. KB100 malo lepšiu spotrebu paliva na tonokilometre ako KB7 a to 0,78 l/t*100km. Pre spotrebu energie platí, že KB100 spotrebuje o 3,4 MJ/t*100km menej energie ako KB7. Analýzou údajov o množstve vypustených emisií CO2 do ovzdušia platí, že použitím paliva B100 v jednom biodieslovom kamióne sa za dobu testovania dosiahlo zníženie emitovaného CO2 o 91 t, čo v prípade použitia paliva B100 predstavuje po prepočte na tonokilometre 1806 gCO2/t*100km. Interpretácia týchto výsledkov ukazuje, že všetky hlavné sledované parametre sa zlepšili v prospech paliva B100 za celkové obdobie testu oproti výsledkom testu za rok 2021.

Z výsledkov testu používania paliva B100 v porovnaní s používaním paliva B7 v kamiónovej doprave vyplynulo, že palivo B100 je konkurencie schopné voči palivu B7. Konkurencieschopnosť sa prejavila na prevádzkových parametroch, ktoré nepreukázali navýšenie spotreby vztiahnuté na tonokilometre pri používaní paliva B100 oproti B7, ale práveže zníženie spotreby o 0,03 l/t*100km a zníženie emisií CO2 vztiahnuté na tonokilometre o 68 % a navýšenie zníženia emisií CO2 o 1,6% oproti roku 2021.

 kamion 41

Vplyv B100 na servis vozidla

Čerpanie B100 prebiehalo pravidelne priamo v prevádzke spoločnosti Meroco  4-7-krát za mesiac podľa potreby. Analýzy B100 potvrdili, že používané palivo spĺňalo limity podľa normy STN EN 14 214 počas celej doby testovania.

Údržba/servis kamiónov by mala prebiehať pravidelne po najazdení 25 tis. prejdených km alebo pri nečakanom probléme, ktorý sa vyskytol počas prevádzky kamióna. Od začiatku prevádzky kamióna na B100 v roku 2021 boli uskutočnené 3 servisy kamiónu, z čoho boli dva servisy štandardné počas letnej a prechodnej sezóny a jeden vynútený počas zimnej sezóny. Práve pre vynútený servis v dôsledku upchatia palivového filtru bolo testovanie prevádzky B100 kamiónu predĺžené aj na rok 2022 s úlohou sledovať frekvenciu upchávania palivového filtru počas zimnej sezóny (začiatok a koniec roka) a analyzovať látku, ktorá toto upchatie spôsobila. Do momentu upchatia palivového filtru bola prevádzka kamiónu na bionaftu bezproblémová a porovnateľná s kamiónom na B7. Po upchatí filtru mal kamión problém s trhaním a strácaním výkonu, čo sa ale po výmene filtra opäť napravilo. V kamióne bola používaná počas celého roku štandardne vyrobená B100 v závislosti od zimnej a letnej sezóny. Upchávanie palivového filtru pokračovalo aj v roku 2022, ale len počas zimnej sezóny (počas letnej sezóny sa nevyskytol žiadny problém v súvislosti s upchatím filtru).

Záver testu dokázal, že používanie paliva B100 v kamiónovej doprave na kamiónoch uspôsobených pre biodiesel môže nahradiť teraz využívané palivo B7, ale so zreteľom na pravidelnejšie výmeny palivového filtra počas zimnej sezóny s frekvenciou približne každých 10 tis. prejazdených km a zamedzenie kontaktu B100 s polyetylénovými komponentami.