BIOETANOL

Bioetanol (iným označením bezvodý lieh) je vysokooktánové palivo vyrobené z obnoviteľných surovín poľnohospodárskeho pôvodu.

repkapod

Výroba bioetanolu je rýdzo biologický proces. Vyrába sa technológiou alkoholového kvasenia biomasy – obvykle z rastlín obsahujúcich väčšie množstvo škrobu (kukurica, obilie, zemiaky) alebo sacharidov (cukrová trstina alebo cukrová repa). Pre výrobu bioetanolu v spoločnostiach ENVIRAL a Ethanol Energy sa ako základná surovina používa kukurica.

Bioetanol je primárne určený pre palivový trh a ďalšie spracovanie v rafinériách - buď na výrobu ETBE (etyltercbutyléter) alebo pre priame miešanie s benzínom, v závislosti od legislatívy jednotlivých štátov. Bioetanol alebo jeho deriváty sa v súčasnosti využívajú ako prímes do konvenčných minerálnych palív – či už ako nízkopercentná alebo vysokopercentná prímes fosílnych palív, prípadne ako 100% náhrada fosílneho paliva (E100), vďaka čomu sa znižuje množstvo emisií CO2 v ovzduší. Pre zmiešavanie s fosílnymi palivami je maximálne percento bioetanolu v zmesi stanovené európskou normou EN 228 na úrovni 5%, resp. až 10%, ak je palivo označené ako E10.

Podľa požiadavky zákazníka je možné produkt denaturovať rôznymi denaturačnými činidlami, určenými na všeobecnú alebo osobitnú denaturáciu liehu.

Spolu v dvoch našich závodoch Enviral a Ethanol Energy Vrdy
vyrobíme ročne viac než

250.000 m3 bioetanolu

 

Špecifikácie kvality našich produktov:

Dokument

kB

Pozrieť / Download

Špecifikácia kvality Envirol Enviral

428 kB

PDF

Špecifikácia kvality Etanol Ethanol Energy

435 kB

PDF