7.6. 2022, LEOPOLDOV ‐ Pod záštitou Združenia pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) a Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) sa v Leopoldove konala pracovná návšteva poslancov Národnej rady SR, na ktorej sa oboznámili s potenciálom biopalív pri znižovaní emisií CO2 v doprave a s projektom zavádzania paliva B30 do dopravy.

Slovensku sa podarilo v roku 2020 v doprave dosiahnuť podiel obnoviteľných zdrojov energie z celkovej spotreby až vo výške 9,3% vďaka kombinácii rôznych zdrojov energie (napr. biopalivá, CNG, elektrická energia, vodík). Biopalivá z toho tvorili až 8,3 %. Vzhľadom na východiskový stav je zjavné, že okrem zavádzania elektromobility a vodíka do dopravy, sú to práve biopalivá, ktoré majú potenciál slúžiť ako ekonomicky efektívny a dostupný prostriedok na dosiahnutie ambicióznych klimatických cieľov. „Predpokladom pre maximálne využitie potenciálu biopalív je vytvorenie priaznivého regulačného prostredia, napríklad formou zníženia spotrebnej dane na nízkoemisne palivá; a zabezpečením podporných mechanizmov na zavádzanie biopalív do praxe, napríklad dotáciou na nákup vozidiel s alternatívnym pohonom z európskych fondov,“ uviedol Radoslav Jonáš zo ZVVB.

 

Poslanci Národnej rady začali svoju návštevu v Hubiciach na bioplynovej stanici, kde procesom anaeróbnej fermentácie vyrábajú zo siláže a biologicky rozložiteľného odpadu bioplyn. Následne sa presunuli do areálu Envien Group v Leopoldove, kde si pozreli čerpaciu stanicu Solar 2009, ktorá má ako prvá na Slovensku tankovací stojan na palivo B30 ‐ diesel s 30 % objemovým podielom bionafty v palive. Surovinou na výrobu bionafty sú rastlinné oleje, pričom do produkcie vstupujú aj použité kuchynské oleje a tuky, ktoré tvoria približne 25 % zo vstupných surovín. Zber použitého kuchynského oleja realizuje Envien Group aj prostredníctvom vlastného projektu s názvom Prilej Olej, ktorého cieľom je, okrem iného, informovať verejnosť o negatívnych dopadoch nekontrolovaného vylievania olejov na životné prostredie.

Na projekt rozšírenia čerpacej stanice o palivo B30 nadväzuje aj postupná obmena vozového parku Envien Group za vozidlá jazdiace na toto palivo. Biopalivárska spoločnosť má ambíciu ísť príkladom a preto pristupuje k zníženiu emisií CO2 v doprave prostredníctvom obmeny svojej flotily. Výmenou za naftu B30 v 74‐člennej flotile sa ušetrí až 39 ton emisií CO2 za rok. Výsledkom úspešnej implementácie biozložiek do spaľovacích motorov sú aj dva traktory spoločnosti EG STS, jazdiace po poliach v Orechovej Potôni na palivo B20 s 20 % obsahom biozložiek a kamión spoločnosti Yellow Express, jazdiaci na 100 % bionaftu. B100 spolu s palivami B20 a B30 sú súčasťou projektu Biojazda.sk, pre ktorý Envien Group dodáva biopalivá.

Delegácia NR SR si v leopoldovskom areáli prezrela aj priestory spoločností Poľnoservis a Enviral a oboznámila sa s výrobným procesom biopalív, produkovaných z lokálne dopestovaných plodín, čo prispieva k energetickej bezpečnosti a nezávislosti Slovenska. „Budúcnosť biopalív vidíme v Envien Group vo výrobe druhogeneračných biopalív a biometánu, pri ktorých sa dosahujú ešte vyššie úspory emisií skleníkových plynov, keďže vstupnou surovinou je odpad. Biopalivá z odpadov v Leopoldove vyrábame už dnes, a zároveň pracujeme na viacerých rozvojových zámeroch navýšenia ich produkcie,“ zdôraznil Peter Kostík, generálny riaditeľ Envien Group. Potrebu aktívne diskutovať na tému biomobility so zákonodarcami podčiarkuje aj legislatívny balík „Fit For 55“, o ktorom sa aktuálne rokuje na pôde Európskeho parlamentu a ktorý, okrem iného navrhuje aj zohľadňovanie produkcie emisií CO2 pri stanovovaní spotrebnej dane z motorových palív.