Firma tak plní záväzok z minuloročného Memoranda s Ministerstvom pôdohospodárstva, ktorého zmyslom bolo zvýšenie slovenskej sebestačnosti v produkcii jedlých olejov.

 

Poľnoservis a.s., ako súčasť skupiny ENVIEN GROUP, zároveň vypracovala aj štúdiu realizovateľnosti, ktorá skúmala zmysel a efektivitu výstavby rafinačného zariadenia umožňujúceho surový potravinársky olej spracovať do stavu, kedy je pripravený na predaj zákazníkom.

 

Štúdia podľa stanoviska spoločnosti ukázala, že v súčasnosti by nebolo efektívne investovať do rafinačného zariadenia, pretože v okolitých krajinách je dostatok takýchto zariadení. Poľnoservis a.s. by ale v prípade potreby dokázala zabezpečiť cez svoju partnerskú spoločnosť v zahraničí aj prípadnú rafináciu nášho surového potravinárskeho oleja.

 

„Cieľom nášho spoločného memoranda s Ministerstvom pôdohospodárstva bolo zvýšenie sebestačnosti Slovenska vo výrobe jedlých olejov. Tým, že dokážeme produkovať surový repkový potravinársky olej v množstvách, ktoré by v zásade pokryli celú domácu spotrebu, sme sa ku tomuto cieľu výrazne priblížili a vytvorili tak predpoklad na zabezpečenie sebestačnosti vo výrobe jedlých olejov“,  uvádza sa v stanovisku Poľnoservis, a.s.

  Výstavba novej jednotky v areály firmy v Leopoldove začala v súlade s memorandom v roku 2021. Tento rok v januári bola ukončená začatím komplexných skúšok technologických zariadení a momentálne už beží testovacia prevádzka.

Skupina ENVIEN GROUP si zakladá na udržateľných a efektívnych riešeniach vo všetkých sférach svojho pôsobenia. Svedčí o tom ich bezodpadová produkcia biopalív a súbežne nutrične hodnotných kŕmnych surovín pre poľnohospodárske zvieratá. Prostredníctvom svojich výrobkov – biopalív  prispieva výrazným spôsobom k dekarbonizácii dopravy. Výrobou kŕmnych surovín prispieva zasa k proteínovej sebestačnosti Slovenska. Envien Group je známa aj inováciami, v rámci ktorých intenzívne pracuje na stále väčšom spracovaní odpadov na účely výroby biopalív.

Spoločnosť POĽNOSERVIS, a.s. so sídlom v Leopoldove, pôsobí na trhu od roku 2011 a zaoberá sa lisovaním oleja z repkového semena. Inštalované technológie spĺňajú najprísnejšie kvalitatívne a technologické pravidlá pre dosiahnutie požadovanej kvality produkcie v zmysle platných slovenských a európskych noriem. Poľnoservis spracuje ročne viac ako 230 tis. ton semena repky, pričom sa vyrobí viac ako 100 tis. ton oleja a cca 130 tis. ton repkových šrotov. Tie sú vďaka vysokému obsahu bielkovín dôležitou súčasť kŕmnych zmesí pre živočíšnu výrobu. V súčasnosti vyrábaný olej slúži ako vstupná surovina na výrobu biopalív, ktoré znižujú závislosť na dovoze ropy zo zahraničia a šetria až 70% emisií skleníkových plynov (v porovnaní s fosílnym ekvivalentom). Aktuálne sa podieľajú na plnení cieľa obnoviteľnej energie v doprave až 91 percentami. Celý proces spracovania a výroby je bezodpadový a udržateľný.